BLF's generalforsamlinger

Hvad er en generalforsamling? Hvad sker der? Hvordan får jeg indflydelse på BLF?
Generalforsamlingen er Ballerup Lærerforenings højeste myndighed.
Alle medlemmer er velkomne!

Den almindelige ("den ordinære") generalforsamling afholdes hvert år i marts.
Her evaluerer vi det sidste år og tager beslutninger om det eller de næste år, vedtager udtalelser mv.
Desuden vælges der hvert andet år ledelse og andre repræsentanter.
Hvert år behandles der regnskaber, budget, kontingent osv.

Der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Det kan være om emner, der ikke kan vente til den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse, "Generalforsamlingshæftet" og andre forberedelser
Der er i god tid udsendt en foreløbig dagsorden. Her kan man også se hvor og hvornår det foregår.
Der er også udsendt et generalforsamlingshæfte til alle medlemmerne. Heri indgår bl.a. "Den skriftlige beretning" eller blot "Beretningen".
Den skriftlige beretning spiller en stor rolle på generalforsamlingen. Den udarbejdes af styrelsen hvert år i januar og februar.
Formålene med den skriftlige beretning er at:
- Give et overblik over Ballerup Lærerforenings arbejde og resultater siden sidste generalforsamling
- Formulere en holdning eller politik på vigtige områder
- Bidrage til at strukturere generalforsamlingen, så den forløber bedst muligt

Generalforsamlingshæftet indeholder også:
- Regnskaber og forslag til kontingent mv.
- Forslag til spilleregler ("forretningsorden") for afviklingen af generalforsamlingen
- Ballerup Lærerforenings vedtægter

På skolerne afholdes der normalt møder inden generalforsamlingen. Her kan alle tage emner op, deltage i debatten, orientere sig eller på andre måder være med til at forberede generalforsamlingen.
En generalforsamling kan godt første gang opleves som lidt uoverskuelig. Det er en god idé at bruge møderne på skolerne og den skriftlige beretning til at få overblik over og forholde sig til de emner, der er oppe.

Sådan indledes generalforsamlingen normalt
Vi plejer at holde generalforsamlinger fredag eftermiddag. Lokalet åbner i god tid, så der er tid til at forsyne sig ved kagebordet og til at finde sig en plads. De fleste sidder sammen med kollegerne fra skolen.

Formanden for kredsen byder velkommen og foreslår en dirigent til at styre os igennem dagsordenen. Vi har tradition for at have en dirigent, som ikke er medlem af kredsen, og som desuden har erfaringer med dirigent-jobbet.

Når dirigenten er valgt gennemgås visse formalia: at generalforsamlingen er lovligt varslet, at dagsordenen er i orden, vedtagelse af forretningsordenen osv. Det varer normalt få minutter.Formelt, men nødvendigt.
Dirigenten plejer også at give en kort oversigt over slagets gang.

Formandens beretning - generalforsamlingens store punkt
Næste punkt er "Beretningen". Det er normalt det største punkt, både af betydning og af varighed.
Her fastlægges væsentlige dele af kredsens politik.
Formanden indleder punktet med en tale ("Formandens mundtlige beretning"). Det er som regel en blanding af status, statements og opvarmning til debatten under punktet.

Derefter tages der hul på den skriftlige beretning.
Formålet er at få de enkelte afsnit i beretningen vedtaget og til sidst få hele beretningen vedtaget. Men undervejs kan man forholde sig til argumenterne, fremføre sine synspunkter og stille forslag og ændringsforslag, inden der skal stemmes.
Hvert år er der allerede inden generalforsamlingen forslag på banen, men forslag kan også sagtens komme under selve generalforsamlingen.

Den bedste kilde til at få overblik over, hvilke emner der kan tages op, er den skriftlige beretning. Men der kan også tages emner op, der ikke er nævnt heri. Hvis man stadig er i tvivl kan man altid spørge sin TR, et andet medlem af styrelsen eller dirigenten.

Under dette punkt vedtages ofte udtalelser ("resolutioner"). De kan f.eks. være henvendt til DLF, kommunen, amtet, KL eller Folketinget. Indholdet kan gå på pædagogiske forhold, på faglige forhold som løn, arbejdstidsaftale, arbejdsmiljø - og meget andet.

Der tages også ofte beslutninger ("vedtagelser") om, hvordan Ballerup Lærerforening skal forholde sig eller agere på forskellige områder.

I andre tilfælde rejses der nogle problemstillinger, som formanden eller en anden fra styrelsen giver et "tilsagn" om at tage op. Et tilsagn betragtes som bindende på samme måde som en vedtagelse.

De enkelte afsnit i beretningen afsluttes med en afstemning. Kan generalforsamlingen efter fremlæggelsen, debatten og eventuelle forslag godkende dette afsnit?
Til sidst sættes hele beretningen samlet til afstemning.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at efter dette tidspunkt er det kun bestemte emner, der kan tages op.

Regnskab
Formålet med punktet er at generalforsamlingen får et indblik i foreningens økonomi og godkender regnskaberne.
Kassereren fremlægger de tre regnskaber for kalenderåret inden generalforsamlingen.
Der er et regnskab for selve foreningen (løn, frikøb af de valgte, kontorudgifter, huset osv.) og et de to fonde, nemlig Særlig Fond og Solidaritetsfonden.

Fondene er grundlagt i 1980'erne ved ekstraindbetalinger af kontingent og er siden vedligeholdt ved hjælp af renteindtægter. De er beregnet til strejkeunderstøttelse mm. Læs mere i vedtægterne.

Inden generalforsamlingen er regnskaberne:
- revideret af et statsautoriseret revisionsfirma
- revideret af to revisorer, som generalforsamlingen har valgt
Regnskaberne kan findes i generalforsamlingshæftet.

Fastsættelse af honorarer og ydelser
Formålet med dette punkt er at afgøre:
- hvor mange timer der skal afsættes til de valgte repræsentanter (det såkaldte frikøb)
- aflønningen og andre vilkår for frikøbte medlemmer
- vilkår for andre medlemmers deltagelse i kredsens arbejde
Vilkårene bliver normalt gældende for det næste skoleår.
Også til dette punkt har styrelsen udarbejdet et forslag, som kan findes i generalforsamlingshæftet.

Fastsættelse af kontingent
Det egentlige formål med punktet er at fastsætte størrelsen på næste kalenderårs kontingent. Inden vi når så vidt er der overvejelser over indtægter og udgifter. På den måde handler dette punkt også om, hvad der skal være Ballerup Lærerforenings opgaver fremover.
Styrelsen har med udgangspunkt i et budgetoverslag udarbejdet et forslag til kontingent. Begge dele findes i generalforsamlingshæftet.
Hvis der er flere forslag på banen stemmes der. Hvis ikke er kontingentet fastsat.

Valg
Hvert andet år, nemlig i lige år, vælger generalforsamlingen en række repræsentanter:
- Formand, næstformand og kasserer
- To kongresdelegerede og deres suppleanter. Kredsen har pt. tre pladser i DLF's kongres, heraf går den ene automatisk til formanden.
- Kritiske revisorer og deres suppleanter. De kritiske revisorer er medlemmer af kredsen. I bemærkningerne til regnskaberne i generalforsamlingshæftet kan man se, hvilke opgaver de har haft i det forløbne regnskabsår.
- Fanebærer og suppleant. I Ballerup Lærerforening er det blevet en tradition, at fanebæreren bidrager med en lille beretning om det forgangne år. Her kan man få en idé om opgaven.

Eventuelt
Dette punkt er normalt ganske kort. Her kan tages mindre emner op af relevans for generalforsamlingen, f.eks. om dens afvikling og rammer. Det er derimod ikke muligt at optage eller genoptage behandlingen af emner, der hører under de tidligere punkter. Der kan heller ikke tages beslutninger under dette punkt!

Hvis du har et emne eller et forslag, du ønsker behandlet: Spørg eventuelt formanden eller dirigenten - jo før jo bedre af hensyn til muligheden for at komme ind det rigtige sted.

Andre punkter
Der er nogle år tale om et selvstændigt punkt om ændringer af vedtægterne. Der er særlige regler herfor, se eventuelt vedtægterne.
Der kan også være selvstændige punkter om forslag af forskellig art.
Begge dele vil fremgå af dagsordenen.

Generalforsamlingen lukkes og følges op
Når alle punkter er afsluttet, lukkes generalforsamlingen formelt.
Der skrives et referat, som derefter kan ses hos TR og her på hjemmesiden.
Styrelsen er ansvarlig for, at udtalelser sendes og beslutninger føres ud i livet.

Efter generalforsamlingen er der tradition for fest med middag, musik og snak!